Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

Treball de Fi de Grau

ECTS

6 ECTS (C4)

Requisits previs

Tenir 168 crèdits aprovats, incloent Pràctiques I i II.

Normatives

Documents

Sistemes d'avaluació

Rúbrica d'avaluació del Treball Final de Grau

Avaluació continuada, en base al seguiment de les fases següents:

  • Seguiment del treball (30%)
  • Memòria del TFG (40%)
  • Presentació final: exposició oral amb el suport d'un póster (30%)