Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

Accés

Perfil d'ingrés 

Coneixements previs favorables

  • Domini de la llengua catalana i la castellana (oral i escrita).
  • Habilitats d'expressió i comunicació (expressió corporal, musical i plàstica, lectura i escriptura i multimèdia).
  • Bon nivell de coneixements en l'àmbit científic, matemàtic i social.
  • Coneixement del món de la infància.

Característiques personals favorables

  • Superar les proves físiques d'aptitud personal (PAP).
  • Tindre habilitats de relació i interacció amb els infants per promoure canvis qualitatius que els capacitin per viure en una societat canviant.
  • Motivació per participar en processos grupals.
  • Interès pels processos d'ensenyament-aprenentatge.
  • Sensibilitat per a les diferències individuals.

Accès

Procediment de preinscripció i admissió
https://universitats.gencat.cat/ca/proves-acces-PAU-PAP/

 

* Els estudiants que vulguin fer aquest itinerari hauran de seguir el procediment habitual d’accés a la universitat per preinscripció, establert per la Generalitat de Catalunya.

* El nombre de places ofertes per a l’accés d’aquests estudis serà limitat i específic, diferenciat de les places que s’ofereixen per al GRAU EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA I EL GRAU EN CIÈNCIES DE L’ACTIVITAT FÍSICA I DE L’ESPORT.

* En cap cas l’estudiant podrà obtenir un títol independentment de l’altre.

* El Doble Itinerari de Grau en Educació Primària i Grau en  Ciències de l’activitat física i de l’esport no es podrà cursar a temps parcial.

* Els estudiants de la Doble titulació que vulguin obtenir una menció, a més de la d’Educació Física, en el Grau de Primària, hauran de cursar 30 ECTS corresponents a les optatives de menció.

* Permanència i límits de matrícula: Consultar la normativa de permanència de la UdL.

* Els reconeixements que s’ofereixen entre els dos graus per tal de facilitar aquests estudis només seran aplicables als alumnes matriculats a la Doble titulació en Educació Primària i Grau en Ciències de l’activitat física i de l’esport. Aquells alumnes que no es trobin en aquest cas, s’hauran d’acollir a la Normativa acadèmica de matrícula vigent per al reconeixement de crèdits.

* Gestió dels expedients: Correspon a la secretaria acadèmic de la FEPTS la gestió acadèmica de la Doble titulació i de totes les qüestions relacionades amb la matrícula i expedients dels estudiants que hi accedeixin.

* Prerequisits i corequisits: Els requisits que s’apliquen a la Doble titulació són els mateixos que s’apliquen al Grau en Educació Primària i al Grau en Ciències de l’activitat física i de l’esport.

* Abandonament dels estudis: Si un estudiant vol abandonar el programa de la Doble titulació i continuar en un dels dos graus implicats, hi haurà d’accedir mitjançant la preinscripció universitària. En aquest cas no se li aplicaran els reconeixements segons la taula d’assignatures anàlogues de la present normativa i haurà d’abonar el preu que estableixi el decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

Convalidació de crèdits de CFGS

http://universitats.gencat.cat/ca/detalls/oferta/4499-Ciencies-de-lActivitat-Fisica-i-de-lEsport---Educacio-Primaria-simultaneitat

Proves d’aptitud personal (PAP)

GRAU EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Acord del 30 de gener del 2014 de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya que estableix els requisits d’accés als graus en educació infantil i primària, amb totes les seves denominacions. «Per accedir als grau de mestre en educació primària caldrà superar una prova d’aptitud personal (PAP), coordinada pel Consell Interuniversitari de Catalunya, l’objectiu de la qual serà valorar els coneixements, les habilitats i les competències que es consideren imprescindibles per poder desenvolupar amb èxit les activitats formatives del pla d’estudis.   Quan escaigui, els estudiants hauran d’haver superat també les proves d’accés a la universitat (PAU).

La PAP s’establirà d’acord amb els criteris que fixi la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya. La universitat encarregarà la coordinació d’aquesta PAP a les oficines de la Secretaria del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), que tenen encarregades la gestió de les proves d’accés a la universitat (PAU) i la gestió de l’accés a la universitat.

Anualment es publicarà el calendari i les condicions per a la preinscripció i realització de les proves, una descripció detallada del seu contingut i els criteris d’avaluació d’aquestes, tot tenint cura d’organitzar-les de manera que es garanteixi el ple respecte als principis d’igualtat, mèrit i capacitat.

Sortides professionals

La professió per a la qual es capacita a les persones graduades una vegada que han obtingut el títol és la de Mestre/a en Educació Primària (ORDRE ECI/3857/2007).