Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

Accés

Perfil d'ingrés 

Coneixements previs favorables

 • Domini de la llengua catalana i la castellana (oral i escrita).
 • Habilitats d'expressió i comunicació (expressió corporal, musical i plàstica, lectura i escriptura i multimèdia).
 • Bon nivell de coneixements en l'àmbit científic, matemàtic i social.
 • Coneixement del món de la infància.

Característiques personals favorables

 • Superar les proves físiques d'aptitud personal (PAP).
 • Tindre habilitats de relació i interacció amb els infants per promoure canvis qualitatius que els capacitin per viure en una societat canviant.
 • Motivació per participar en processos grupals.
 • Interès pels processos d'ensenyament-aprenentatge.
 • Sensibilitat per a les diferències individuals.

Accès

Procediment de preinscripció i admissió
https://universitats.gencat.cat/ca/proves-acces-PAU-PAP/

 

* Els estudiants que vulguin fer aquest itinerari hauran de seguir el procediment habitual d’accés a la universitat per preinscripció, establert per la Generalitat de Catalunya.

* El nombre de places ofertes per a l’accés d’aquests estudis serà limitat i específic, diferenciat de les places que s’ofereixen per al GRAU EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA I EL GRAU EN CIÈNCIES DE L’ACTIVITAT FÍSICA I DE L’ESPORT.

* En cap cas l’estudiant podrà obtenir un títol independentment de l’altre.

* El Doble Itinerari de Grau en Educació Primària i Grau en  Ciències de l’activitat física i de l’esport no es podrà cursar a temps parcial.

* Els estudiants de la Doble titulació que vulguin obtenir una menció, a més de la d’Educació Física, en el Grau de Primària, hauran de cursar: Els 12 crèdits de les Pràctiques III de la menció triada i les optatives de menció (18 crèdits)

* Permanència: Per tal de  poder continuar els estudis, els alumnes hauran de superar 60 crèdits dels establerts en el 1r curs acadèmic.

* Límits de matrícula:
Nombre mínim de crèdits: L’estudiant de nou ingrés que es matriculi per primera vegada als estudis de Doble titulació: GRAU EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA I GRAU EN CIÈNCIES DE L’ACTIVITAT FÍSICA I DE L’ESPORT, a través del procés de preinscripció, haurà de matricular el total de crèdits de primer curs, 72 crèdits.
Nombre màxim de crèdits: El total anual de crèdits matriculats no podrà superar els 85 crèdits.

* Els reconeixements que s’ofereixen entre els dos graus per tal de facilitar aquests estudis només seran aplicables als alumnes matriculats a la Doble titulació en Educació Primària i Grau en Ciències de l’activitat física i de l’esport. Aquells alumnes que no es trobin en aquest cas, s’hauran d’acollir a la Normativa acadèmica de matrícula vigent per al reconeixement de crèdits.

* Gestió dels expedients: Correspon a la secretaria acadèmica  de la Facultat de Ciències de l’Educació la gestió acadèmica de la Doble titulació i de totes les qüestions relacionades amb la matrícula i expedients dels estudiants que hi accedeixin.

* Prerequisits i corequisits: Els requisits que s’apliquen a la Doble titulació són els mateixos que s’apliquen al Grau en Educació Primària i al Grau en Ciències de l’activitat física i de l’esport.

* Abandonament dels estudis: Si un estudiant vol abandonar el programa de la Doble titulació i continuar en un dels dos graus implicats, hi haurà d’accedir mitjançant la preinscripció universitària o la sol·licitud de trasllat d’expedient. En aquest cas no se li aplicaran els reconeixements segons la taula d’assignatures anàlogues de la present normativa i haurà d’abonar el preu que estableixi el decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

Convalidació de crèdits de CFGS

http://universitats.gencat.cat/ca/detalls/oferta/4499-Ciencies-de-lActivitat-Fisica-i-de-lEsport---Educacio-Primaria-simultaneitat

Proves d’aptitud personal (PAP)

Per accedir a la doble titulació s'han de superar les proves d'aptitud personal establertes en cadascun dels dos graus:

GRAU EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Acord del 30 de gener del 2014 de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya que estableix els requisits d’accés als graus en educació infantil i primària, amb totes les seves denominacions. «Per accedir als grau de mestre en educació primària caldrà superar una prova d’aptitud personal (PAP), coordinada pel Consell Interuniversitari de Catalunya, l’objectiu de la qual serà valorar els coneixements, les habilitats i les competències que es consideren imprescindibles per poder desenvolupar amb èxit les activitats formatives del pla d’estudis.   Quan escaigui, els estudiants hauran d’haver superat també les proves d’accés a la universitat (PAU).

La PAP s’establirà d’acord amb els criteris que fixi la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya. La universitat encarregarà la coordinació d’aquesta PAP a les oficines de la Secretaria del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), que tenen encarregades la gestió de les proves d’accés a la universitat (PAU) i la gestió de l’accés a la universitat.

Anualment es publicarà el calendari i les condicions per a la preinscripció i realització de les proves, una descripció detallada del seu contingut i els criteris d’avaluació d’aquestes, tot tenint cura d’organitzar-les de manera que es garanteixi el ple respecte als principis d’igualtat, mèrit i capacitat.»

GRAU EN CIÈNCIES DE L’ACTIVITAT FÍSICA I DE L’ESPORT

El R.D. 1423/92 de 27 de novembre, sobre la incorporació de l’educació física als ensenyaments universitaris, preveu que per accedir als estudis universitaris d’Educació Física seran aplicables les normes generals vigents per a l’accés als estudis universitaris que condueixen a l’obtenció del títol. Però afegeix que “… les universitats, en atenció a les aptituds indispensables per a l’aprenentatge de les assignatures i disciplines pròpies dels ensenyaments d’Educació Física, podran efectuar, als qui sol·licitin iniciar-hi estudis, proves d’avaluació de les aptituds personals per a l’activitat física i l’esport que, en cap cas, consistiran en proves de coneixement i només atorgaran qualificacions d’apte o no apte …”.

L’objectiu de la prova d’accés a l’INEFC és que la persona aspirant demostri que posseeix les capacitats, la forma física i les habilitats suficients per a cursar amb aprofitament el Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport.

La Prova d’Aptitud Personal consistirà a fer quatre proves físiques que es regeixen pels principis següents:

 • L’aspirant ha de fer totes les proves.
 • De les quatre proves realitzades es valoren les tres millors.
 • Les puntuacions a cada prova s’obtenen d’acord a un barem específic per prova, que assigna puntuacions de 0 a 10, d’acord amb la marca realitzada.
 • La puntuació 0,000 és permesa en una (1) sola prova, sempre que aquesta no sigui la de natació. En el cas d’assolir aquesta puntuació de 0,000 en la prova de natació o en més d’una (1) prova, l’aspirant serà declarat NO APTE/A.
 • La qualificació d’APTE/A en la Prova d’Aptitud Personal s’assolirà quan l’aspirant obtingui un resultat igual o superior a 9 punts, després d’haver sumat les tres millors puntuacions obtingudes a les proves.

Cal consultar tota la informació de la Prova d’Aptitud Personal a la pàgina web de l’INFEC: http://www.inefc.cat/inefc/AppPHP/main.php?id_pagina=32
Els apartats no contemplats en aquesta normativa específica s’atendran a la Normativa de matrícula dels estudis universitaris oficials de grau del curs acadèmic corresponent, o bé seran resolts per la Comissió d’Ordenació Acadèmica de la Universitat de Lleida.

Sortides professionals

La professió per a la qual es capacita a les persones graduades una vegada que han obtingut el títol és la de Mestre/a en Educació Primària (ORDRE ECI/3857/2007).