Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

Pla d'estudis i guies docents

Titulació: Grau en Educació Primària i Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport
Branca de coneixement: Ciències Socials i Jurídiques / Ciències de la Salut
Durada: 5 anys
Crèdits ECTS: 366 (G402) / 362 (G409)
Títol a què dóna dret: Graduat o Graduada en Educació Primària per la Universitat de Lleida i Graduat o Graduada en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport per la Universitat de Lleida
Centre docent: Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
Av. de l'Estudi General, 4 (campus de Cappont)
E 25001 Lleida
Tel. +34 973 70 65 01
Fax + 34 973 70 65 02
http://www.fepts.udl.cat

Pla d'estudis fins la promoció 17/18

Pla d'estudis del doble itinerari
Optatives ofertades 2022-2023


ESTRUCTURA DEL TÍTOL CRÈDITS
Matèries de formació bàsica (FB) 96
Mat. de formació didàctica i disciplinària (DD) 210
Matèries optatives (O) 18
Pràcticum 27
Treball de fi de grau 15
TOTAL CRÈDITS 366

Pla d'estudis a partir de la promoció 18/19

Pla d'estudis del doble itinerari (actualitzat curs 21/22)
Optatives ofertades 2022-2023
Prerequisits

ESTRUCTURA DEL TÍTOL CRÈDITS
Matèries de formació bàsica (FB) 90
Matèries obligatòries (OB) 198
Matèries optatives (O) 24
Pràcticum 38
Treball de fi de grau 12
TOTAL CRÈDITS 362


L’estudiant del Doble itinerari de Grau també podrà optar a les altres Mencions que s’ofereixen al Grau d’educació Primària:
Menció en Música,
Menció en Necessitats educatives especials i educació per a la diversitat,
Menció en Anglès,
Menció en STEM.

L’estudiant que vulgui fer una 2a Menció ha de sol·licitar-ho al Vicerector responsable dels estudis de Grau, el qual ho ha de resoldre amb l’informe previ del/la Cap d’estudis del centre. La 2a Menció s’ha de cursar abans de finalitzar la Doble titulació.

Per accedir als continguts de les guies docents del Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport heu de consultar: Guies docents CAFE

Curs 2022-23

1r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
800002 PSICOLOGIA DE L'ACTIVITAT FÍSICA I DE L'ESPORT T 6
800001 ANATOMIA APLICADA A L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT T 6
800004 ESPORTS II B 6
100864 TEORIA, HISTÒRIA I CONTEXTOS EDUCATIUS T 6
100866 SOCIOLOGIA DE L'EDUCACIÓ T 6
800005 ANÀLISI DE L'ESTRUCTURA FUNCIONAL DELS ESPORTS I DE L'EXERCICI FÍSIC B 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
800009 TEORIA I PRÀCTICA DEL JOC MOTOR B 6
100867 FAMÍLIA I ESCOLA T 6
800008 ESPORTS I B 6
100865 PROCESSOS DIDÀCTICS I ORGANITZATIUS T 6
800006 FISIOLOGIA DE L'EXERCICI I T 6
800010 EXPRESSIÓ CORPORAL I DANSA B 6
2n CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
800011 FISIOLOGIA DE L'EXERCICI II T 6
800013 APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT MOTOR T 6
100877 NUMERACIÓ, CÀLCUL I MESURA B 6
800025 LEGISLACIÓ I ORGANITZACIÓ DE L'ESPORT B 6
800015 ESTADÍSTICA I METODOLOGIA DE LA RECERCA EN L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT T 6
800003 MANIFESTACIONS BÀSIQUES DE LA MOTRICITAT B 6
100873 TECNOLOGIES DIGITALS A L'EDUCACIÓ PRIMÀRIA T 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
800030 GESTIÓ DE L'ESPORT B 6
800012 TEORIA DE L'ENTRENAMENT I B 6
800016 BIOMECÀNICA DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT T 6
100878 TÈCNIQUES D'EXPRESSIÓ I COMUNICACIÓ EN LLENGUA CATALANA B 6
800018 ESPORTS III B 6
100885 MÚSICA I LA SEVA DIDÀCTICA B 6
3r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
800027 AMPLIACIÓ D'ESPORTS I B 6
800014 ESPORTS IV B 6
100870 ATENCIÓ A LA DIVERSITAT T 6
100879 INTRODUCCIÓ A LA LLENGUA ANGLESA I LA SEVA DIDÀCTICA B 6
100986 ESPAI I FORMA B 6
800024 PRINCIPIS I BASES DE L'ENSENYAMENT DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT ADAPTAT B 6
100872 ACCIÓ TUTORIAL A L'EDUCACIÓ PRIMÀRIA T 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100875 GEOGRAFIA I HISTÒRIA B 6
100871 PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS T 6
100880 DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA B 6
800029 PROMOCIÓ I PRESCRIPCIÓ D'EXERCICI FÍSIC PER A LA SALUT B 6
800022 TEORIA DE L'ENTRENAMENT II B 6
800023 AMPLIACIÓ D'ESPORTS II B 6
4t CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100889 PRÀCTIQUES II B 14
800026 CINESIOLOGIA I TECNOLOGIA DE L'EXERCICI FÍSIC B 6
800031 NUTRICIÓ I DIETÈTICA: VALORACIÓ DE LA COMPOSICIÓ CORPORAL B 6
800033 INTERVENCIÓ I AVALUACIÓ DE L'ENSENYAMENT DE L'ACTIVITAT FÍSICA I DE L'ESPORT B 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100874 APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II B 6
100881 ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA LLENGUA I LA LITERATURA ESPANYOLA B 6
100883 ARTS VISUALS B 6
800028 ESPORTS EMERGENTS B 6
100876 DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES SOCIALS B 6
5è CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100897 LLENGUA I CULTURA ANGLESA PER A L'AULA D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA O 6
100976 ORGANITZACIÓ, PLANIFICACIÓ I DIVULGACIÓ DE LES ACTIVITATS ESPORTIVES EN EDAT ESCOLAR O 6
100894 CONSTRUCCIÓ DE PROCESSOS EDUCATIUS O 6
800024 PRINCIPIS I BASES DE L'ENSENYAMENT DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT ADAPTAT B 6
100981 DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ MUSICAL II O 6
100977 LLENGUATGE MUSICAL O 6
100893 ESCOLA PLURILINGÜE I PLURICULTURAL O 6
100991 DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ TECNOLÒGICA A L'ESCOLA O 6
100992 INDAGACIÓ I ACTUALITAT CIENTÍFICA O 6
100980 DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ MUSICAL I O 6
100978 VEU, COR I ORQUESTRA ESCOLAR O 6
100979 CULTURA MUSICAL O 6
100972 DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ FÍSICA O 6
100898 DIDÀCTICA I DISSENY CURRICULAR DE LA LLENGUA ANGLESA O 6
100896 RECURSOS I SUPORTS EDUCATIUS AL LLARG DEL CICLE VITAL O 6
100892 PREVENCIÓ I ATENCIÓ BIOPSICOSOCIAL O 6
100971 CREATIVITAT DIGITAL EN L'APRENENTATGE DE LA LLENGUA ANGLESA O 6
100973 FONAMENTS DE L'ESPORT I O 6
100993 MODELITZACIÓ EN L'ESCOLA O 6
100895 EINES TRANSPROFESSIONALS PER A LA DETECCIÓ I LA INTERVENCIÓ O 6
100994 RESOLUCIÓ DE REPTES STEM O 6
800032 TEORIA DE L'ENTRENAMENT III B 6
100899 APRENENTATGE INTEGRAT DE LLENGÜES I CONTINGUT EN L'EDUCACIÓ O 6
100970 LITERATURA INFANTIL EN ANGLÈS PER A L'AULA D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA O 6
100975 CONDICIÓ FÍSICA I SALUT O 6
100990 EDUCACIÓ STEM PER UNA CIUTADANIA DIGITAL O 6
800021 PRIMERS AUXILIS I PATOLOGIES DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT B 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
800042 TREBALL DE FI DE GRAU B 6
100890 PRÀCTIQUES III B 24
100891 TREBALL DE FI DE GRAU B 6
ANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100868 PRÀCTICUM III (NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS I EDUCACIÓ EN LA DIVERSITAT) B 12
100823 TREBALL DE FI DE GRAU B 9
100849 PRÀCTICUM III (EDUCACIÓ FÍSICA) B 12
100850 PRÀCTICUM III (EDUCACIÓ MUSICAL) B 12
100848 PRÀCTICUM III (LLENGUA ESTRANGERA) B 12