Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

Pla d'estudis i guies docents

Titulació: Grau en Educació Primària i Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport
Branca de coneixement: Ciències Socials i Jurídiques / Ciències de la Salut
Durada: 5 anys
Crèdits ECTS: 366 (G402) / 362 (G409)
Títol a què dóna dret: Graduat o Graduada en Educació Primària per la Universitat de Lleida i Graduat o Graduada en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport per la Universitat de Lleida
Centre docent: Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
Av. de l'Estudi General, 4 (campus de Cappont)
E 25001 Lleida
Tel. +34 973 70 65 01
Fax + 34 973 70 65 02
http://www.fepts.udl.cat

ESTRUCTURA DEL TÍTOL CRÈDITS
Matèries de formació bàsica (FB) 90
Matèries obligatòries (OB) 198
Matèries optatives (O) 24
Pràcticum 38
Treball de fi de grau 12
TOTAL CRÈDITS 362


Pla d'estudis del doble itinerari
Optatives ofertades 2023-2024
Prerequisits

Presentació mencions curs 2023/24
Inscripció a l'optativitat / mencions de 5è curs

L’estudiant del Doble itinerari de Grau també podrà optar a les altres Mencions que s’ofereixen al Grau d’educació Primària:
Menció en Música,
Menció en Necessitats educatives especials i educació per a la diversitat,
Menció en Anglès,
Menció en STEM.

L’estudiant que vulgui fer una 2a Menció ha de sol·licitar-ho al Vicerector responsable dels estudis de Grau, el qual ho ha de resoldre amb l’informe previ del/la Cap d’estudis del centre. La 2a Menció s’ha de cursar abans de finalitzar la Doble titulació.

Per accedir als continguts de les guies docents del Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport heu de consultar: Guies docents CAFE

Curs 2023-24

1r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100864 TEORIA, HISTÒRIA I CONTEXTOS EDUCATIUS T 6
800004 ESPORTS II B 6
800002 PSICOLOGIA DE L'ACTIVITAT FÍSICA I DE L'ESPORT T 6
800005 ANÀLISI DE L'ESTRUCTURA FUNCIONAL DELS ESPORTS I DE L'EXERCICI FÍSIC B 6
800001 ANATOMIA APLICADA A L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT T 6
100866 SOCIOLOGIA DE L'EDUCACIÓ T 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
800009 TEORIA I PRÀCTICA DEL JOC MOTOR B 6
800008 ESPORTS I B 6
800010 EXPRESSIÓ CORPORAL I DANSA B 6
100867 FAMÍLIA I ESCOLA T 6
100865 PROCESSOS DIDÀCTICS I ORGANITZATIUS T 6
800006 FISIOLOGIA DE L'EXERCICI I T 6
2n CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
800025 LEGISLACIÓ I ORGANITZACIÓ DE L'ESPORT B 6
100877 NUMERACIÓ, CÀLCUL I MESURA B 6
800003 MANIFESTACIONS BÀSIQUES DE LA MOTRICITAT B 6
800011 FISIOLOGIA DE L'EXERCICI II T 6
800015 ESTADÍSTICA I METODOLOGIA DE LA RECERCA EN L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT T 6
800013 APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT MOTOR T 6
100873 TECNOLOGIES DIGITALS A L'EDUCACIÓ PRIMÀRIA T 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
800030 GESTIÓ DE L'ESPORT B 6
800012 TEORIA DE L'ENTRENAMENT I B 6
800018 ESPORTS III B 6
100878 TÈCNIQUES D'EXPRESSIÓ I COMUNICACIÓ EN LLENGUA CATALANA B 6
100885 MÚSICA I LA SEVA DIDÀCTICA B 6
800016 BIOMECÀNICA DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT T 6
3r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
800027 AMPLIACIÓ D'ESPORTS I B 6
100870 ATENCIÓ A LA DIVERSITAT T 6
100872 ACCIÓ TUTORIAL A L'EDUCACIÓ PRIMÀRIA T 6
800014 ESPORTS IV B 6
100879 INTRODUCCIÓ A LA LLENGUA ANGLESA I LA SEVA DIDÀCTICA B 6
100986 ESPAI I FORMA B 6
800024 PRINCIPIS I BASES DE L'ENSENYAMENT DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT ADAPTAT B 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
800023 AMPLIACIÓ D'ESPORTS II B 6
800022 TEORIA DE L'ENTRENAMENT II B 6
800029 PROMOCIÓ I PRESCRIPCIÓ D'EXERCICI FÍSIC PER A LA SALUT B 6
100880 DIDÀCTICA DE LA LLENGUA EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA B 6
100875 DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES SOCIALS I B 6
100871 PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS T 6
4t CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
800033 INTERVENCIÓ I AVALUACIÓ DE L'ENSENYAMENT DE L'ACTIVITAT FÍSICA I DE L'ESPORT B 6
800026 CINESIOLOGIA I TECNOLOGIA DE L'EXERCICI FÍSIC B 6
800031 NUTRICIÓ I DIETÈTICA: VALORACIÓ DE LA COMPOSICIÓ CORPORAL B 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100881 DIDÀCTICA DE LA LITERATURA EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA B 6
100876 DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES SOCIALS II B 6
100874 APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II B 6
100883 ARTS VISUALS B 6
800028 ESPORTS EMERGENTS B 6
ANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100889 PRÀCTIQUES II B 14
5è CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100991 DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ TECNOLÒGICA A L'ESCOLA O 6
100980 DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ MUSICAL I O 6
100897 LLENGUA I CULTURA ANGLESA PER A L'AULA D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA O 6
100895 EINES TRANSPROFESSIONALS PER A LA DETECCIÓ I LA INTERVENCIÓ O 6
800032 TEORIA DE L'ENTRENAMENT III B 6
100994 RESOLUCIÓ DE REPTES STEM O 6
100993 MODELITZACIÓ EN L'ESCOLA O 6
100979 CULTURA MUSICAL O 6
100975 CONDICIÓ FÍSICA I SALUT O 6
100899 APRENENTATGE INTEGRAT DE LLENGÜES I CONTINGUT EN L'EDUCACIÓ O 6
100977 LLENGUATGE MUSICAL O 6
100992 INDAGACIÓ I ACTUALITAT CIENTÍFICA O 6
100990 EDUCACIÓ STEM PER UNA CIUTADANIA DIGITAL O 6
100973 FONAMENTS DE L'ESPORT I O 6
100972 DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ FÍSICA O 6
100971 CREATIVITAT DIGITAL EN L'APRENENTATGE DE LA LLENGUA ANGLESA O 6
100892 PREVENCIÓ I ATENCIÓ BIOPSICOSOCIAL O 6
800021 PRIMERS AUXILIS I PATOLOGIES DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT B 6
100978 VEU, COR I ORQUESTRA ESCOLAR O 6
100970 LITERATURA INFANTIL EN ANGLÈS PER A L'AULA D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA O 6
100896 RECURSOS I SUPORTS EDUCATIUS AL LLARG DEL CICLE VITAL O 6
100981 DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ MUSICAL II O 6
100893 ESCOLA PLURILINGÜE I PLURICULTURAL O 6
100894 CONSTRUCCIÓ DE PROCESSOS EDUCATIUS O 6
100976 ORGANITZACIÓ, PLANIFICACIÓ I DIVULGACIÓ DE LES ACTIVITATS ESPORTIVES EN EDAT ESCOLAR O 6
100898 DIDÀCTICA I DISSENY CURRICULAR DE LA LLENGUA ANGLESA O 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100891 TREBALL DE FI DE GRAU B 6
800042 TREBALL DE FI DE GRAU B 6
100890 PRÀCTIQUES III B 24