Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

Objectius i competències

Els objectius del Grau en Educació Primària són:

Capacitar els graduats en l’exercici de la docència, garantir-los els coneixements necessaris i el tractament didàctic específic interdisciplinar i transdiciplinar, assegurar-nos de l’adquisició de les competències professionals i esperonar-los en  la necessitat de formar-se i de reflexionar per  promoure experiències educatives d’innovació docent. En la Menció d’Educació Física, que s’ofereix dins els estudis de Grau en Educació Primària, l’estudiant coneix els fonaments teòrics i pràctics de l’Educació Física en l’Educació Primària i té com a objectius adquirir un ventall d’habilitats físicomotrius per al disseny de processos d’ensenyament-aprenentatge coherents, formals i no formals, combinar de forma estratègica les habilitats esmentades amb els recursos metodològics i instruments propis de l’àrea, amb la finalitat d’afavorir el desenvolupament de les competències i avaluar els processos d’aprenentatge emmarcats en el currículum. Els titulats podran exercir, entre altres, com a mestres d'educació física i/o mestres generalistes en Educació primària.

Els objectius del Grau en Ciències de l’activitat física i de l’esport, són:

Formar professionals que adquireixin els coneixements, destreses i competències que permetin assumir responsabilitats pel que fa a la realització de tasques en activitats pròpies de la professió de l'esport, que és la que s'exerceix específicament en els diversos àmbits esportius, mitjançant l'aplicació de coneixements i tècniques pròpies de les ciències de l'activitat física i de l'esport. Els titulats podran exercir, entre altres, com a professors d'educació física1, animadors o monitors esportius professionals, entrenadors professionals i directors esportius.

Tant un grau com l’altre convergeixen en la preparació dels seus estudiants per a la docència en Educació Física. Els graus difereixen en l’etapa educativa en la qual els graduats hauran de demostrar la seva competència professional. És per aquesta raó que l’itinerari de matèries que s’hauran de cursar té en compte els objectius dels dos graus.
A part de la docència en Educació Física, els graus ofereixen més sortides professionals: mestre generalista en educació primària i animador o monitor esportiu professional, entrenador professional i director esportiu.